KEUNTUNGAN BAGI ORANG YANG BERTAKWA


Lafad takwa berasal dari bahasa arab yang akar katanya dari lafad Yang artinya menurut kamus adalah menjaga, melindungi dan takut. Sedang menurut istilah sebagai mana telah dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut: Imtitsalul awamirillah wajtinaabun nawaahih yang artinya: "Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya". Dalam alQuran lafad takwa dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 256 kali (Mu-jam Mupahros lialfadhil Quran, karya Muhamad Fu'ad Abd. Bagi). Dengan seringnya terulang-ulang lafad tersebut ini menandakan bahwa Allah sangat menekankan sekali tentang ketaqwaan ini kepada setiap muslim . Mengapa Allah bersikap demikian ? ini karena hanya taqwalah yang bisa membedakan derajat seseorang dihadapan Allah, sebagai mana firmannya dalam Alquran : " sesungguhnya orang yang paling mulya diantara kamu di sisi Allah adalah orangyang paling taqwa diantara kamu " ( Al-Hujurat (49) :13 ). Pernyataan Allah disini tidak membeda-bedakan suku,ras, golongan , warna kulit dan lain-lain.


Karena saking mulianya orang yang bertaqwa di hadapan Allah, maka Allah
memberikan keistimewaan-istimewaan kepadanya dengan berbagai macam
keuntungan didunia maupun di Akhirat, diantaranya sebagai berikut :

A. Dibukakannya berkah dari bumu dan langit.

Wa lau anna ahlal Quroo aamanuu wattqou lafatahnaa alaihimbarokaatim minas
samaai wal ardli. " Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ( ayat-ayat kami ) itu maka kami siksa mereka
disebabkan oleh perbuatannya ." (Al -Araf (7) : 96 )

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah betul-betul akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi jika saja pendududk negeri beriman dan bertaqwa kepada
Allah. Tapi sayang hanya sedikit sekali orang yang bertaqwa dan beriman kepada-Nya.


B. Diberi jalan keluar dan diberi rizki dari hal yang tidak disangka-sangka

Wa man yattaqillaaha yaj al lahumakhorojan . Wa yarzuqhu min haitsu laa
yahtasib. Wa man yatawakal alallaahi fahuwa hasbuhu.
" Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah maka Allah jadikan baginya jalan
keluar (dari setiap permasalahannya) . Dan Dia(Allah) akan memberi rizki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal
kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya " At- Tholaq
(65) : 2 -3 )

C. Diberi kemudahan dari setiap urusannya

Wa man yattaqillaaha yaj al lahu min amrihi yusron " Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam setiap urusannya ." At-Tholag (65) : 4 ).


D. Diampuni dosa dan dilipatgandakan pahala

Wa man yattakillaaha yukaffir `anhu sayyiaatihi wa yu`dhim lahu ajron.
"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia (Allah) akan
melebur kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya."
(At-Tholaq : 5)

Selain dari ayat-ayat diatas masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang
menjelaskan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah swt.

Dalam hadisnya Rasululah saw. Bersabda:
Ittaqilaaha haitsumaa kunta wa atbi`is sayyiatal hasanata tamhuuhaa wa
khooliqinnaasa bikhuluqin hasanin "Bertaqwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada, dan ikutilah setiap perbuatan salah dengan kebaikan, dan beraklaklah engkau kepada manusia dengan ahlak yang baik."(HR At-Thabroni dari Abu Dzar).

Itulah kiranya sekelumit tulisan tentang orang yang bertaqwa kepada Allah yang sebetulnya masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya.